[ Terug ]

Beknopt overzicht geschiedenis en ontwikkeling LOMH

Op initiatief van de maatschappelijk werker (Ineke van der Spoel-Brey) die destijds werkzaam was bij de toen nog bestaande revalidatiekliniek Zonnestraal te Hilversum werd eind 1981 gestart met een landelijk overlegorgaan van begeleiders van hartpatiënten. (LOBH)

De doelstelling was toen het uitwisselen van ervaringen, werkwijzen en specifieke kennis rondom het werken met hartpatiënten om een zo optimaal mogelijke zorg voor de patiënten te ontwikkelen. Velen zaten toen op ‘eenmansposten’ in een ziekenhuis en er was een grote behoefte aan onderling contact. Behalve de verdieping van de hulpverlening werd ook als taak gesteld om nieuwkomers in het veld zo goed mogelijk wegwijs te maken. Hiertoe is destijds een informatiepakket gerealiseerd, hetgeen vele jaren zijn weg heeft gevonden onder de diverse collega’s.

In 1984 bestond bovenstaande groep uit 21 leden en is voor het eerst een meerdaagse bijeenkomst georganiseerd in de Hartenark. De samenwerking met de Nederlandse Hartstichting kreeg ook steeds meer gestalte. Bij het grote patiëntencongres, dat destijds in de RAI gehouden werd, is ook actief door een aantal leden meegewerkt in het deskundigenpanel, op stands etc.

De blik werd ook meer naar buiten gericht en contacten met ander organisaties op het gebied van de gezondheidszorg werden gelegd. Met name de positie van de maatschappelijk werk binnen de gezondheidszorg was toen actueel en profilering van ons beroep naar anderen toe. Contacten met de toen nog N.O.W. (de overkoepelende beroepsorganisatie) en de Hartstichting werden uitgebouwd. Dit resulteerde in een verdeling van taken via twee werkgroepen; werkgroep ‘methodiek’ en een werkgroep die zich bezighield met het ‘externe beleid’.

De doelstelling werd opnieuw geformuleerd en hield in:

-         het optimaliseren van de begeleiding van hartpatiënten en hun omgeving

-         het uitbreiden van ons netwerk

-         positiebepaling van het maatschappelijk werk binnen de gezondheidszorg

-         uitwisseling van ervaring en deskundigheid

-         op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen m.b.t. de psychosociale begeleiding

          van hartpatiënten middels literatuur, cursussen en congressen.

Uitgevoerde taken zijn geweest: het maken van een videofilm over de taken van een maatschappelijk werker op de afdeling cardiologie, het ontwerpen en maken van een folder over de taken van de maatschappelijk werker en het organiseren van diverse studiedagen. Bij het uitvoeren van deze taken zijn we diverse malen financieel ondersteund door de Hartstichting. De studiedagen hebben altijd kunnen bekostigen via het heffen van een eigen bijdrage.

Onderwerpen waren:

-         bekostigingsystematiek van de hartrevalidatie

-         erkenningenbeleid

-         positie maatschappelijk werk binnen de gezondheidszorg (ook in het kader van de wet BIG)

-         profilering maatschappelijk werk (studiedag Twijnstra & Gudde; ‘Waar toe zijn wij op aarde’)

-         ontwikkelingen binnen de cardiologie zoals uitbreiding chirurgische interventies,

          harttransplantaties, implantatie ICD, PTCA etc.

Het bezig zijn met de kern van het beroep en de identiteit leidden in ieder geval tot een naamswijziging:

LOBH veranderde in LOMH, Landelijk Overlegorgaan van Maatschappelijk werkers van Hartpatiënten. Deze veranderde later in het huidige Landelijk Overleg Maatschappelijk werkers Hartrevalidatie. Onderwerp wat naast het bovenstaande regelmatig aan de orde is geweest is de FWG. Dankzij het bespreken en elkaar stimuleren zijn diverse collega’s toch gestrekt in het aanspannen van een beroepszaak tegen een te lage indeling, en sommigen hebben dit met succes af te kunnen ronden.

We hebben zitting gehad in de LVMW in de werkgroep ‘Intramurale gezondheidszorg’ en in de revalidatiecommissie van de Nederlandse Hartstichting, waardoor we ook een actieve rol hebben kunnen spelen in de ontwikkeling van de Richtlijnen in 1995 en in de herziening hiervan.